દિવસભર એસી (એર કન્ડીશનિંગ) માં બેસવું તમારૂ પેટ વધારે છે? શું આ સાચું છે?

આજના આધુનિક વિશ્વમાં, જ્યાં આરામ ઘણી વાર માત્ર એક સ્વિચ દૂર હોય છે, એર કન્ડીશનીંગ એ આપણા રોજિંદા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયો છે. પછી ભલે તે આપણા ઘરો, ઓફિસો અથવા વાહનોમાં હોય, આપણે દિવસના નોંધપાત્ર ભાગ મા ઠંડી, કન્ડિશન્ડ હવાથી ઘેરાયેલા છીએ. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે એર કન્ડીશનીંગના સતત સંપર્કમાં … Read more

How to Reduce Body Heat: Stay Cool and Comfortable

How to Reduce Body Heat: Stay Cool and Comfortable

Introduction : Body heat, often referred to as core body temperature, plays a vital role in the efficient functioning of our bodies. The human body is a finely tuned biological machine that operates best within a narrow temperature range. It’s the Goldilocks principle of thermoregulation: not too hot, not too cold, but just right. When … Read more

Does sitting in an air conditioner all day make your stomach grow?

Does SITTING in an AIR CONDITIONER (AC) all day make your STOMACH GROW ???

Introduction : In the age of modern comfort, where air conditioning has become a ubiquitous luxury, we find ourselves seeking refuge from sweltering summer heat and chilling winter frost in the embrace of temperature-controlled environments. While this technological marvel has undoubtedly transformed our lives for the better, it has also given rise to a peculiar … Read more

“Which Asana is Helpful in Maintaining Normal Blood Pressure.”

Which Asana is Helpful in Maintaining

Introduction : In today’s fast-paced world, where stress and sedentary lifestyles have become increasingly common, maintaining a normal blood pressure level is a vital aspect of overall health and well-being. High blood pressure, or hypertension, is a silent but serious condition that can lead to various cardiovascular problems, including heart disease and stroke. Fortunately, there … Read more

Unlocking Your Growth Potential: Yoga Asanas for Increasing Height

“Which asana is helpful in increase height” Introduction : In the quest for personal growth and self-improvement, few pursuits are as universally desired as increasing one’s height. While genetics undoubtedly play a significant role in determining our stature, the good news is that there are ways to optimize our growth potential. Yoga, with its multifaceted … Read more

Exploring Asana Careers: Opportunities and Insights

Introduction: Exploring Asana Careers: Opportunities and Insights In today’s rapidly evolving professional landscape, finding a workplace that aligns with your values, fosters growth, and inspires innovation is an aspiration many of us share. Asana, a company dedicated to helping teams organize and accomplish their work more effectively, has not only revolutionized project management but also … Read more

Quick Cure for Stomach Gas: The Healing Power of Yoga

Healing Power of Yoga gas

Introduction : Uncomfortable, inconvenient, and often embarrassing, stomach gas is a common woe that many of us have experienced at some point. From that bloated feeling after a hearty meal to the unexpected release of gas at the most inopportune times, it’s a discomfort that can disrupt our daily lives. While there’s no shortage of … Read more

Connecting the Power of Yoga to Regulate Menstrual Cycles

Introduction The ancient practice of yoga has been revered for its holistic approach to health and wellness, addressing not only the physical but also the mental and emotional aspects of well-being. Among the numerous benefits attributed to yoga, its potential to regulate menstrual cycles has garnered considerable attention. Menstruation, a natural and essential process in … Read more

The Complete Guide to Cleaning Your Yoga Mat : A Step-by-Step Approach

how to clean yoga mat

Introduction Yoga is not just a physical practice; it’s a holistic journey that involves the body, mind, and spirit. And just like any journey, it’s essential to have a clean and inviting path. Your yoga mat, the foundation of your practice, deserves proper care and maintenance. Regularly cleaning your yoga mat not only ensures hygiene … Read more

Exploring the World of Yoga Mats: Finding the Perfect Companion for Your Practice

Yoga mat

Introduction : In the pursuit of holistic wellness, yoga stands as a symbol of harmony, a practice that unites the physical, mental and spiritual aspects of our being. Yet, within this journey of self-discovery and mindfulness, there is a humble but essential companion—the yoga mat. Beyond its utilitarian role, the yoga mat emerges as a … Read more